ponowne małżeństwo i nakazy rodzicielskie

ponowne małżeństwo i nakazy rodzicielskie muszą być rozpatrywane razem, gdy zawiązasz węzeł po raz drugi. Wiele par ponownie wychodzi za mąż po rozwodzie, często zakładając kolejną rodzinę z rodzeństwem Stepowym,przyrodnim i przyrodnim.

po rozwodzie wielu rodziców ma nakazy rodzicielskie wydane po rozprawie sądowej lub za zgodą na zorganizowanie życia dla swoich dzieci i decydowanie, ile czasu dzieci spędzają z każdym rodzicem.

te zamówienia mogą być zmieniane z czasem, gdy dzieci dorastają i zmieniają się ich potrzeby. Każde zamówienie rodzicielskie złożone po 1 lipca 2006 r.może zostać zmienione planem rodzicielskim, jeśli oboje rodzice wyrażą na to zgodę.

ponowne małżeństwo jednego lub obojga rodziców jest przykładem zmiany okoliczności, która może wymagać zmiany w nakazach rodzicielskich, gdy rodzice stają się zaangażowani w życie dzieci.

definicja „stepparent” jest podana w Sekcji 4 Ustawy Prawo rodzinne 1975:

stepparent to osoba, która:

  • nie jest rodzicem dziecka;
  • jest lub był w związku małżeńskim lub de facto partnerem rodzica dziecka; i
  • traktuje lub w dowolnym momencie w związku małżeńskim lub de facto partnerem rodzica traktuje dziecko jako członka rodziny utworzonej z rodzicem

krewny dziecka.

ponieważ często są to osoby inne niż rodzic, które są „istotne dla opieki, dobrobytu i rozwoju dziecka”, mogą ubiegać się o polecenia rodzicielskie.

obowiązki i odpowiedzialność rodzicielska

odpowiedzialność rodzicielska oznacza wszystkie obowiązki, władzę, obowiązki i władzę, które rodzic ma w stosunku do dziecka.

wszyscy rodzice ponoszą odpowiedzialność rodzicielską za swoje dzieci. Sąd działa na zasadzie równego podziału odpowiedzialności rodzicielskiej, co oznacza, że oboje rodzice ponoszą odpowiedzialność rodzicielską za swoje dzieci.

można to zmienić nakazem sądowym, który jest wykonywany tylko w wyjątkowych okolicznościach.

odpowiedzialność rodzicielska nie zmienia się wraz z separacją, rozwodem lub ponownym małżeństwem.

dzieci Stepowe nie ponoszą jednak automatycznie odpowiedzialności rodzicielskiej wobec swoich pasierbów.

oznacza to, że zazwyczaj nie mogą oni udzielać pozwolenia na opiekę medyczną, uzyskiwać raportów szkolnych lub innych dokumentów, podpisywać formularzy szkolnych lub ubiegać się o paszporty. Wyjątek może mieć miejsce w nagłych wypadkach, na przykład w przypadku konieczności uzyskania zgody rodziców na przeprowadzenie procedury medycznej w nagłych wypadkach.

te obowiązki Zwykle pozostaną po biologicznych rodzicach dziecka.

jednak wydawanie nowych nakazów rodzicielskich, czy to w sądzie, czy za zgodą, może dać stepparent odpowiedzialności rodzicielskiej.

dzieci ze Stepu, powtórne małżeństwo i polecenia rodzicielskie

dzieci ze Stepu mogą mieć duży wpływ na zmiany w opiece nad dzieckiem i codziennej rutynie, w tym na zmiany w opiece nad dzieckiem i spędzanie czasu z drugim rodzicem.

rodzice mogą uznać za przydatne uzyskanie zgody lub nakazów rodzicielskich po ponownym ożenku.

Stepparenty mogą występować w zleceniach rodzicielskich i mogą ubiegać się o zlecenia rodzicielskie, ponieważ są:

znacząca osoba zajmująca się opieką, dobrostanem i rozwojem dziecka.

nakazy rodzicielskie mogą zajmować się każdym aspektem opieki, dobrobytu i rozwoju dziecka, w tym podziałem odpowiedzialności rodzicielskiej.

gdy odpowiedzialność rodzicielska jest dzielona między rodziców dziecka, jak w większości przypadków, rodzice muszą konsultować się ze sobą, aby osiągnąć porozumienie w sprawie wszelkich ważnych decyzji długoterminowych.

rodzice mogą przejąć odpowiedzialność rodzicielską za dziecko, lub za niektóre aspekty opieki nad dzieckiem, poprzez polecenia rodzicielskie. Umożliwiłoby to im podejmowanie decyzji w imieniu dziecka, w porozumieniu z biologicznymi rodzicami.

nakazy rodzicielskie dla rodziców stepowych mogą nie dawać im wspólnej odpowiedzialności, jak biologicznym rodzicom, ale mogą dotyczyć konkretnych kwestii.

przykładem może być nakaz sądowy, który pozwala na podpisywanie formularzy do szkoły dziecka lub na aktywne uczestnictwo w wychowaniu kulturalnym lub religijnym dziecka.

jeśli wszystkie strony-rodzice biologiczni i rodzice stepowi-wyrażą zgodę na proponowane zarządzenia, zarządzenia rodzicielskie nie muszą być składane po rozprawie sądowej, ale mogą być składane za zgodą.

zamiast nakazów rodzicielskich lub nakazów zgody niektóre rodziny mogą preferować stosowanie planów rodzicielskich. Nie są one prawnie wiążące, ale, podobnie jak nakazy rodzicielskie, dotyczą każdego aspektu opieki, dobrobytu i rozwoju dziecka.

ponieważ można je zmienić w dowolnym momencie za zgodą obojga rodziców, plany rodzicielskie mogą być aktualizowane po ponownym ożenku rodzica, aby obejmowały parenty.

alimenty i alimenty na dzieci

przy rozważaniu ponownego małżeństwa i nakazów rodzicielskich warto pomyśleć o alimentach.

alimenty To jest departament rządowy, który przeprowadza ocenę alimentów, aby określić, ile jeden rodzic płaci drugiemu.

rodzice, którzy płacą lub otrzymują alimenty, muszą poinformować DHS o pewnych zmianach w swoim życiu. Jednym z nich jest ponowne małżeństwo.

alimenty obliczane są jednak wyłącznie na podstawie dochodów rodziców. Dochody osób ze stepu nie będą miały wpływu na ocenę alimentów.

ZUS nie może pobierać alimentów. Można tego dokonać tylko na podstawie nakazu sądowego.

podstawowy obowiązek utrzymania dziecka spoczywa nadal na rodzicach.

sąd wyda postanowienie o wypłacie alimentów na rzecz pasierba tylko wtedy, gdy będzie on zadowolony z obowiązku utrzymania dziecka.

wpłaty alimentów na dzieci są objęte art. 66m ustawy Prawo Rodzinne z 1975 r.

ustalając wynik wniosku o wypłatę alimentów na rzecz pasierba sąd uwzględni następujące czynniki:

  • długość i okoliczności małżeństwa lub związku z odpowiednim rodzicem dziecka
  • związek między dzieckiem a rodzicem Stepowym
  • obecne lub wcześniejsze ustalenia dotyczące utrzymania dziecka
  • wszelkie szczególne okoliczności, które, jeśli nie zostaną uwzględnione, spowodowałyby niesprawiedliwość lub nadmierne trudności dla jakiejkolwiek osoby

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.