Jezus onderwijst in het jaar van de genade van de Heer – Lucas 4:18-19

X

Privacy & Cookies

deze website maakt gebruik van cookies. Door verder te gaan, gaat u akkoord met het gebruik ervan. Meer informatie, waaronder het beheren van cookies.

Ik Heb Het!

reclame

Jezus keert terug naar Galilea in de kracht van de geest en gaat naar Nazaret, waar hij is opgevoed. Hij is al geruime tijd weg en op de sabbatdag ging hij naar de synagoge, zoals zijn gewoonte was. Hij stond op om te lezen, en de rol van de profeet Jesaja werd hem overhandigd. “De geest van de Heer is op mij, omdat hij mij gezalfd heeft om het evangelie te prediken aan de armen; hij heeft Mij gezonden om de gebrokenen van hart te genezen, om vrijheid te verkondigen aan de gevangenen en het herstel van het zicht aan de blinden, om degenen die onderdrukt worden vrij te stellen; om het aangename jaar van de Heer te verkondigen.”(Lukas 4:18-19)

toen rolde hij de rol op, gaf hem terug aan de verzorger en ging zitten. De ogen van een ieder in de synagoge waren op Hem gericht. En Hij zeide tot hen: heden hebt gij gehoord, dat dit boek vervuld werd.”Alle schriften van het Oude Testament moeten vervuld worden in de Messias, zoals Jezus hun na zijn opstanding vertelt: “alles moet vervuld worden wat over mij geschreven is in de wet van Mozes, de profeten en de Psalmen.”(Lucas 24:44)

Lucas vermeldt dat Jezus staat om te lezen zoals het de gewoonte was ter ere van Gods Woord en zit om de uitleg te geven van wat hij net las en zei over zichzelf.

de geest van de Heer is op mij, omdat hij mij gezalfd heeft – in de context van Jesaja’ s oorspronkelijke profetie, die vele honderden jaren voor Christus, de Gezalfde, werd verklaard, werd over de Messias gesproken en werd gretig verwacht en Jezus ‘ gehoor begreep onmiddellijk dat hij de profetie op zichzelf toepaste. Hij stopte met lezen, voor het einde van Jesaja ‘ s profetische woorden over de dag van wraak. Die tijd is nog in de toekomst wanneer Jezus zal terugkeren als koning. Toen Jezus de oude Hebreeuwse woorden Las, moet zijn uitspraak van het woord mashach, “gezalfd”, verbazing hebben veroorzaakt. Mashach is het grondwoord van Mashiach, ” Messias.”Wanneer Jezus tenslotte verkondigt:” vandaag is deze Schrift vervuld in uw oren” (Lucas 4: 21), moet er een moment van verbazing geweest zijn in de gemeente.

om het evangelie te prediken aan de armen-Jezus verwijst hier naar “de armen van geest,” het onderscheid tussen de nederigen in tegenstelling tot de trotse zoals hij naar hen verwijst in de Bergrede – “Zalig zijn de armen van geest, want hun is het Koninkrijk der hemelen” (Matteüs 5:3). Een nederig persoon is veel meer geneigd om naar Jezus’ woord te luisteren, net als de trotse.

wij moeten het voorbeeld van Jezus volgen en het evangelie aan de armen onderwijzen; het goede nieuws verkondigen, evangeliseren, onderwijzen over Jezus en verlossing. Arm in deze context is iedereen die de rijkdom van het leven in Christus niet kent. Hij heeft Mij gezonden om de gebroken harten te genezen – Jesaja had voorspeld wat Jezus zou doen, hij werd gezonden om de gebroken harten te genezen, net zoals God had gezegd: “Hij geneest de gebroken harten en bindt hun wonden.”(Psalm 147:3)

mensen die gebroken zijn door hun zonde en die werkelijk vernederd zijn in berouw, zullen genezing vinden wanneer zij Jezus accepteren, geloven en belijden als hun Heer en Verlosser. We moeten de gebrokenen van hart bedienen en hen naar Jezus wijzen voor hun genezing. In Handelingen 10:38 lezen we “hoe God Jezus van Nazareth gezalfd heeft met de Heilige Geest en met kracht, die rondging en goed deed en allen genas die door de duivel werden onderdrukt (gevangen), want God was met hem.”

Jezus kwam om mensen te bevrijden. De Vrijheid waarover hij spreekt is van de gevangenneming van slechte gewoonten, lichamelijke verslaving, de lust naar geld en de wegen van de wereld. Vrijheid ontvangen door een nederig hart in tegenstelling tot een trots hart is als die gevonden in de gelijkenis Jezus leert over de Farizeeër en de tollenaar. (Luke 18:9-14)

en herstel van het zicht voor de blinden-Jezus deed vele wonderen en genas vele blinden, hij opende zelfs de ogen van een blinde vanaf zijn geboorte, maar hier spreekt hij van geestelijke blindheid, zoals hij zegt in Johannes 9:39 “want ik ben in deze wereld gekomen, zodat de blinden zullen zien en zij die zien, zullen blind worden.”Jezus bedoelde hiermee dat de Farizeeën die konden zien blind werden voor de waarheden van zijn leer vanwege hun trots en ongeloof.

als gelovigen moeten we het voorbeeld van Jezus volgen en proberen de ogen te openen van hen die geestelijk blind zijn, met de waarheden van Gods Woord.

om onderdrukten in vrijheid te stellen – veel mensen in Jezus’ tijd werden onderdrukt en velen maakten misbruik van weduwen en wezen. Ze werden ook onderdrukt door belastingen. De dingen zijn in bijna 2000 jaar niet veranderd, maar Jezus zei: “Indien dan de Zoon u bevrijdt, zult gij inderdaad vrij zijn.”(John 8:36)

om het jaar des Heren te verkondigen. – In het kader van Jesaja 61:1-2, Het lijkt te verwijzen naar het jubileumjaar dat elke 50 jaar plaatsvond. In dat jaar werden alle Hebreeuwse slaven die mogelijk tot slaaf gemaakt waren vanwege schulden vrijgelaten. Land dat was verkocht aan een ander keerde terug naar zijn voorouderlijke eigenaar (Leviticus 25:8-13). Jesaja ‘ s profetie is precies waarvoor Jezus kwam om de gevangenen vrij te laten.Terwijl we Jesaja 61 verder lezen, verklaart hij ook dat de komst van de Messias aan het einde van het tijdperk een periode van ongeëvenaarde vrijheid en heelheid inluidt. Gerechtigheid zal zegevieren over onderdrukking, en de onrechtvaardigen zullen zware vergelding en gerechtigheid van God ondergaan.

wanneer we denken over deze passage beseffen we dat we als volgelingen van de Messias anderen over Jezus moeten vertellen, en door dit te doen, verklaren we ook dat “nu is de tijd van Gods gunst, nu is de dag van de zaligheid.”(2 Korintiërs 6:2)

het jaar van de Heer is het jaar waarin we worden hersteld en bevrijd. Het is het jaar waarin we Jezus accepteren als onze Messias en de noodzaak voor een Verlosser erkennen en de aanvaarding dat we hem gaan dienen, Hem prijzen, Hem aanbidden, Hem eren, hem zoeken en Hem gehoorzamen voor de rest van ons leven.

DISCLAIMER MVM

advertenties

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.