Haggai 2 Bible Commentary

Complete Concise

hoofdstuk inhoud

grotere glorie beloofd aan de Tweede Tempel dan aan de eerste. (1-9) hun zonden belemmerden het werk. (10-19) het koninkrijk van Christus voorspeld. (20-23)

commentaar op Haggai 2:1-9

(lees Haggai. 2:1-9)

zij die hartig zijn in de Dienst van de Heer zullen bemoediging ontvangen om verder te gaan. Maar zij konden toen niet zo ‘ n tempel bouwen, zoals Salomo bouwde. Hoewel onze genadige God tevreden is als we zo goed doen als we kunnen in zijn dienst, toch zullen onze trotse harten ons nauwelijks tevreden laten zijn, tenzij we het zo goed doen als anderen, wiens capaciteiten ver boven de onze liggen. Bemoediging wordt gegeven aan de Joden om verder te gaan in het werk niettegenstaande. Ze hebben God bij zich, zijn geest en zijn speciale aanwezigheid. Ook al straft hij hun overtredingen, zijn trouw zal niet falen. De geest bleef onder hen. En zij zullen binnenkort de Messias onder hen hebben; ” Hij die zou komen.”Stuiptrekkingen en veranderingen zouden plaatsvinden in de Joodse kerk en staat, maar eerst zouden grote revoluties en commoties tussen de Naties moeten komen. Hij zal komen, als het verlangen van alle volken; wenselijk voor alle volken, want in hem zal de hele aarde gezegend worden met de beste zegeningen; lang verwacht en begeerd door alle gelovigen. Het huis dat ze aan het bouwen waren, zou gevuld moeten worden met heerlijkheid, ver buiten Salomo ‘ s tempel. Dit huis zal gevuld worden met glorie van een andere aard. Als we zilver en goud hebben, moeten we God daarmee dienen en eren, want het bezit is van hem. Als we geen zilver en goud hebben, moeten we hem eren met wat we hebben, en hij zal ons accepteren. Laat hen getroost worden dat de heerlijkheid van dit laatste huis groter zal zijn dan die van het eerste, in wat boven alle heerlijkheden van het eerste huis zou zijn, de aanwezigheid van de Messias, de Zoon van God, de Heer van heerlijkheid, persoonlijk en in de menselijke natuur. Niets dan de aanwezigheid van de Zoon van God, in menselijke vorm en natuur, zou dit kunnen vervullen. Jezus is de Christus, is hij die zou komen, en wij mogen geen ander verwachten. Deze profetie alleen al is genoeg om de Joden het zwijgen op te leggen, en hun hardnekkige afwijzing van hem te veroordelen, over wie al hun profeten spraken. Als God met ons is, is vrede met ons. Maar de Joden onder de laatste tempel hadden veel moeite; maar deze belofte wordt vervuld in de geestelijke vrede, die Jezus Christus door Zijn bloed voor alle gelovigen heeft gekocht. Alle veranderingen zullen plaats maken voor Christus om begeerd en gewaardeerd te worden door alle naties. En de Joden zullen hun ogen geopend hebben, om te zien, hoe kostbaar hij is, dien zij tot nu toe verworpen hebben.

commentaar op Haggai 2:10-19

(lees Haggai 2:10-19)

velen bedorven dit goede werk, door te gaan over het met onheilige harten en handen, en waren waarschijnlijk niet te profiteren van het. De som van deze twee regels van de wet is, dat zonde gemakkelijker wordt geleerd van anderen dan heiligheid. De onreinheid hunner harten en hun levens zal het werk hunner handen en al hun offeranden onrein maken voor het aangezicht Gods. De zaak is hetzelfde met ons. Als wij goed werk verrichten, moeten wij over ons waken, opdat wij het niet onrein maken door onze verdorvenheden. Wanneer we beginnen ons geweten van plicht jegens God te maken, mogen we zijn zegen verwachten; en wie wijs is, zal de goedertierenheid van de Heer begrijpen. God zal de zegeningen der goddelozen vervloeken, en het welbehagen der zorgeloze bitter maken; maar hij zal den drinkbeker der verdrukking zoet maken dengenen, die hem naarstiglijk dienen.

commentaar op Haggai 2:20-23

(lees Haggai. 2:20-23)

de HEERE zal Zerubbabel en het volk van Juda bewaren, te midden van hun vijanden. Hier wordt ook de oprichting en voortzetting van het koninkrijk van Christus voorspeld; door vereniging met wie zijn volk verzegeld is met de Heilige Geest, verzegeld met zijn beeld, aldus onderscheiden van alle anderen. Hier worden ook de veranderingen voorspeld, zelfs tot die tijd, wanneer het koninkrijk van Christus de plaats zal omverwerpen en innemen van alle rijken, die zijn zaak tegenwerkten. De belofte heeft een speciale verwijzing naar Christus, die afstamt van Zerubbabel in een directe lijn, en is de enige bouwer van het evangelie tempel. Onze Here Jezus is het Zegelteken aan Gods rechterhand, want alle macht is aan hem gegeven en van hem afgeleid. Door hem en in Hem zijn alle beloften van God ja en amen. Welke veranderingen er ook op aarde plaatsvinden, allen zullen het comfort, de eer en het geluk van zijn dienaren bevorderen.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.