Práce 40-42 King James Verze

<< Práce 39 | Práce 40-42 | Žalm 1 >>

40 1 Navíc Pán odpověděl Job a řekl: 2 Se mu, že contendeth s Všemohoucím ho poučovat? ten, kdo Boha přemlouvá, ať na to odpoví. 3 tedy odpověděl Job Hospodinu, a řekl: 4 Aj, já jsem hnusný; co ti odpovím? Položím svou ruku na ústa. 5 Jednou jsem mluvil; ale nebudu odpovídat: Ano, dvakrát; ale nebudu pokračovat dál.

Projevy Boží Moci

6 Pak odpověděl Pán k Práci z vichru, a řekl, 7 opásej ledví tvého nyní jako muž: budu požadovat od tebe, a prohlašuji, ty ke mně. 8 Zdaž také odmítneš soud můj? chceš mě odsoudit, abys byl spravedlivý? 9 Zdaliž jsi ruka podobná Bohu? nebo můžeš hřmít hlasem jako on? 10 Posaď se nyní vznešeností a excelencí, a posaď se slávou a krásou. 11 Odhoďte hněv hněvu svého, a hle, každý, kdo je pyšný, a potupte ho. 12 Podívejte se na každý, kdo je pyšný, a přivést ho nízká; a šlapat dolů hříšníky na jejich místo. 13 skryjte je v prachu společně, a svažte tváře jejich v tajnosti. 14 pak také přiznám se k tobě, že tvá pravá ruka tě může zachránit.

15 Aj nyní behemot, kterýž jsem učinil s tebou; jí trávu jako vůl. 16 Aj nyní, síla jeho je v bedrech jeho, a síla jeho je v pupku břicha jeho. 17 hýbe ocasem svým jako cedr; šlachy kamení jeho jsou omotány. 18 kosti jeho jsou jako silné kusy mědi; kosti jeho jsou jako tyče železné. 19 onť jest vůdcem cest Božích; ten, kterýž ho stvořil, může meč svůj přiblížit k němu. 20 hory mu jistě přinášejí jídlo, kde hrají všechna zvířata pole. 21 On leží pod stinnými stromy, v úkrytu rákosu, a slatí. 22 stinné stromy ho zakrývají stínem svým; vrby potoka ho obepínají. 23 aj, napije se řeky, a nespěchá; doufá v to, že Jordán do úst svých vtáhne. 24 vezme ji očima svými; nos jeho proniká skrz nástrahy.

41 1 dokážeš vytáhnout Leviatana hákem? anebo jazyk jeho s provazem, kterýž jsi zklamal? 2 nemůžeš mu dát háček do nosu? nebo mu trnem probodl čelist? 3 učiní vám mnoho proseb? bude ti mluvit něžnými slovy? 4 učiní s tebou smlouvu? Chceš si ho vzít za služebníka na věky? 5 Chceš si s ním hrát jako s ptákem? nebo chceš ho svázat za své dívky? 6 mají společníci učinit hostinu z něj? mají ho rozdělit mezi obchodníky? 7 dokážeš naplnit jeho kůži ostnatými okovy? nebo jeho hlava s rybími oštěpy? 8 položte na něj ruku svou, Vzpomeňte si na bitvu, nečiňte více. 9 aj, naděje jeho marná jest, což nebude svržen ani jeden před očima jeho? 10 žádný není tak prudký, aby se ho odvážil vzbudit: kdo pak je schopen stát přede mnou?

11 kdo mi zabránil, abych se mu odvděčil? vše, co je pod celým nebem, je moje. 12 nebudu skrývat jeho části, ani jeho moc, ani jeho slušnost. 13 kdo může objevit tvář jeho oděvu? nebo kdo k němu může přijít s jeho dvojitou uzdou? 14 kdo může otevřít dveře jeho tváře? jeho zuby jsou hrozné kolem. 15 váhy jeho jsou pýchou jeho, zavřete spolu jako s těsnou pečetí. 16 jeden je tak blízko k druhému, že žádný vzduch nemůže přijít mezi nimi. 17 jsou spojeni jeden k druhému, drží se pohromadě, že nemohou být opáleni. 18 při bližních jeho světlo svítí, a oči jeho jsou jako oční víčka jitra. 19 z jeho úst jdou hořící lampy a jiskry ohně vyskočí. 20 z nosních dír jde dým, jako z kypícího hrnce nebo kaldónu. 21 dech jeho žhne uhlí, a plamen vychází z úst jeho. 22 v krku jeho zůstává síla, a zármutek se před ním mění v radost. 23 vločky těla jeho jsou spojeny dohromady, jsou pevné v sobě; nelze je přesunout. 24 srdce jeho pevné jako kámen, Ano, tvrdé jako kus mlýnského kamene. 25 když vstává, bojí se mocní; pro zlomení se očišťují. 26 meč toho, kterýž ležel na něm, nemůže držet: kopí, šipka, ani habergeon. 27 cení si železa jako slámy, a mědi jako dřeva zkaženého. 28 šipky nemůže mu utéct: slingstones se obrátil s ním do strniště. 29 šipky jsou počítány jako strniště; směje se třesení kopí. 30 kamení ostrých jest pod ním; na bahno rozprostírá věci ostré. 31 On dělá hluboké vařit jako hrnec; on dělá moře jako hrnec masti. 32 On činí cestu k záři za ním; člověk by si myslel, že hluboká bude chraplavá. 33 na zemi není jeho podobný, který je vyroben beze strachu. 34 On vidí všecky věci vysoké; on je král nad všemi syny pýchy.

Práci Přiznání a Přijetí

42 1 Pak Práci odpověděl Hospodin a řekl: 2 vím, že můžeš udělat každou věc, a že žádná myšlenka může být withholden od tebe. 3 Kdo je ten, který ukrývá radu bez vědění? proto jsem řekl, že jsem nerozuměl; věci pro mě příliš úžasné, což jsem nevěděl. 4 Slyšte, prosím tě, a budu mluvit: budu od tebe požadovat, a oznamuj mi. 5 slyšel jsem o tobě skrze slyšení ucha, ale oko mé tě nyní vidí. 6 pročež se hnusím, a činím pokání v prachu a popelu.

7 A to bylo tak, že poté, co Pán promluvil tato slova k Práci, Pán řekl Elifaz na Temanite, Můj hněv je roznícen proti tobě, a proti tvé dva přátele: ne vy jste mluvil o mě věc, která je správně, jako služebník můj Job jest. 8 Proto se k vám nyní sedm býčků a sedm beranů a jděte k mému služebníku Práci, a nabídnout sami za sebe zápalnou oběť a můj služebník jób se za vás modlit: pro něj bude přijímám: jinak jsem s tebou dohodu po svém bláznovství v tom, že jste nemluvil o mě věc, která je správně, jako služebník můj Job. 9 Tak, Elifaz na Temanite a Bildad na Shuhite a Zophar na Naamathite šel, a udělal podle toho, jak Pán přikázal jim: Pán také přijal Práci.

Obnovení Práce je Prosperita

10 A Pán se obrátil zajetí Práci, když se modlil za své přátele: také dal Pán Práci dvakrát tolik, než měl předtím. 11 Pak tam přišli k němu všichni jeho bratři a všechny jeho sestry a všichni, že to byla jeho známost dříve a jíst chleba s ním v jeho domě: a oni mu naříkal, a utěšovala ho za všechno zlo, které Pán přinesl na mu: každý člověk, také mu dal část peněz, a jeden každý náušnici zlatou. 12 Hospodin tedy požehnal druhému konci Jobovi více než jeho počátek: nebo měl čtrnáct tisíc ovcí, a šest tisíc velbloudů, a tisíc jho volů, a tisíc oslů. 13 měl také sedm synů a tři dcery. 14 a nazval jméno prvního, Jemima; a jméno druhého, Kezia; a jméno třetího, Kerenhappuch. 15 A v celé zemi, aniž se nacházely ženy tak krásné, jako dcery Práce: a jejich otec jim dal dědictví mezi jejich bratry. 16 po tomto žil Job sto a čtyřicet let, a viděl syny své, a syny svých, dokonce čtyři pokolení. 17 takže Job zemřel, byl starý a plný dnů.

<< Job 39 | Job 40-42 | Psalm 1 >>

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.