417 tijdelijke aanstelling bij niet-bezwarende Eenheidsfuncties (Loopbaanmedewerkers))

417 tijdelijke aanstelling in functies zonder contract (Loopbaanwerknemers)

417.1 definities

417.11 tijdelijke aanstelling

een tijdelijke aanstelling is de plaatsing van een loopbaanmedewerker in een andere vaste functie die vacant is of waarvan de gevestigde functionaris afwezig is, om andere taken en verantwoordelijkheden uit te voeren dan die welke specifiek in de functiebeschrijving van de werknemer zijn vermeld, wanneer de werknemer de functie niet regelmatig wordt toegekend.

417.12 Loonschema en premies

het salaris van een loopbaanmedewerker die tijdelijk wordt toegewezen aan een EAS-functie is gebaseerd op het loopbaanschema van de EAS. Werknemers blijven echter loonpremies ontvangen die van toepassing zijn op hun permanent toegewezen posities terwijl zij tijdelijk aan EAS-posities zijn toegewezen.

een van de FLSA vrijgestelde werknemer die tijdelijk is aangesteld om gedurende meer dan 50% van de werkuren van de week in een FLSA-niet-vrijgestelde werkpositie te werken, kan in aanmerking komen voor FLSA-overuren voor uren die daadwerkelijk meer dan 40 in die FLSA-werkweek hebben gewerkt. (Zie 417.2 voor de bepaling van de FLSA-status van een werknemer die tijdelijk is toegewezen aan een EAS-functie.)

417.2 het Toewijzen van de FLSA Status

het is het beleid van de Postdiensten dat een werknemer werkzaamheden in een positie met een andere FLSA classificatie worden ingedeeld voor FLSA betalen doeleinden als volgt:

 1. Voor een FLSA-vrijgestelde werknemer tijdelijk toegewezen aan een FLSA-nonexempt positie:
  1. Voor het eerste volledige betaalt periode van de tijdelijke aanstelling, wordt de werknemer in de FLSA status blijft vrijgesteld.
  2. voor alle loonperioden die beginnen na de eerste volledige loonperiode, wordt de FLSA-status van de werknemer gewijzigd in niet-vrijgesteld en komt de werknemer in aanmerking voor FLSA-overwerkvergoeding.

opmerking: PS-formulier 50, Notification of Personnel Action, moet worden afgegeven wanneer de FLSA-status van de werknemer verandert in en van FLSA non-exempt-status.

 1. een werknemer met een recordpositie die niet-vrijgesteld is, wordt niet opnieuw ingedeeld als FLSA-vrijgesteld wanneer hij tijdelijk wordt aangesteld in een functie die is geclassificeerd als FLSA-vrijgesteld, ongeacht de duur van de tijdelijke aanstelling.

417.3 lonen

417,31 lagere rang

werknemers die tijdelijk zijn aangesteld om taken van een lagere rang uit te voeren, blijven hun bestaande basissalaris ontvangen. (Zie 417.2, het toekennen van FLSA-Status.)

417.32 dezelfde of gelijkwaardige rang

werknemers die tijdelijk zijn aangesteld om functies van dezelfde of gelijkwaardige rang uit te voeren (zie 418) blijven hun bestaande basissalaris ontvangen (zie 417.2).

417,33 Hogere Graad
417.331 algemene eis

een loopbaanmedewerker die tijdelijk in een hogere rang wordt aangesteld, moet de primaire of kerntaken krijgen toegewezen en moet worden opgedragen de belangrijkste verantwoordelijkheden van de hogere rang op zich te nemen om onder de voorwaarden van deze afdeling in aanmerking te komen voor een hogere beloning.

417.332 werknemer met Tariefbehoud

wanneer een werknemer met tariefbehoud in een andere functie wordt ingedeeld, wordt deze niet als een hogere rang beschouwd, tenzij die functie in een hogere rang ligt dan de rang waarop het tariefbehoud werd vastgesteld.

417.333 Hoger Niveau Betalen Aanvaardbare

een werknemer Een tijdelijke opdracht voldoet aan de voorwaarden beschreven in 417.334 in aanmerking komt voor een hoger niveau betalen als tijdelijk toegewezen aan een bevoegd opgericht EAS positie in een hogere rang dan die van de positie die permanent toegewezen, behalve als volgt:

 1. Werknemers die tijdelijk worden toegewezen aan PCES posities.
 2. werknemers in ontwikkelingsprogramma ‘ s waarvoor managementinstructies bepalen dat deelnemers geen hoger loon ontvangen.
417.334 hogere salarisvoorwaarden

de voorwaarden voor hogere salarisvoorwaarden zijn als volgt::

 1. EAS werknemers. Hogere beloning is toegestaan – via goedgekeurd PS-formulier 1723, Opdrachtopdracht-aan in aanmerking komende EAS-medewerkers tijdens elke tijdelijke opdracht aan hogere EAS-functies in het hoofdkantoor, aan het hoofdkantoor gerelateerde eenheden, kantoorruimtes en veldinstallaties voor al deze diensten die beginnen na 5 opeenvolgende werkdagen, met uitzondering van pauzes voor normale vrije dagen, en die doorgaan voor de duur van de opdracht. In situaties waarin een werknemer wordt toegewezen van de ene hogere opdracht naar de andere hogere opdracht, is een nieuwe wachttijd van 5 dagen niet vereist. Verschillende werknemers mogen niet achtereenvolgens aan dezelfde vacature worden toegewezen, uitsluitend om hogere looneisen te vermijden.
 2. Onderhandelingseenheid Werknemers. Werknemers, zowel carrière als in aanmerking komende Niet-carrière, zijn geautoriseerd hoger niveau Beloning – via goedgekeurd PS formulier 1723-voor alle tijd gewerkt op hoger niveau opdrachten. Zij ontvangen bepaalde loonpremies van de onderhandelingseenheid volgens hun overeenkomst inzake de onderhandelingseenheid wanneer zij tijdelijk in een niet-onderhandelingspositie worden geplaatst. Ze komen echter ook niet in aanmerking voor toezicht differentiële aanpassing (SDA) of het Pay for Performance programma.

417.335 bedrag

hoger bedrag wordt als volgt berekend:

 1. naar of binnen het EAS-schema, met uitzondering van luchtvaartmaatschappijen op het platteland. De werknemer ontvangt een salarisverhoging gelijk aan 5 procent van het werkelijke salaris van de werknemer of het minimumloon voor de hogere rang, welke hoger is. De totale beloning op een hoger niveau mag niet hoger zijn dan het maximumsalaris van de hogere functie waarin deze dienst wordt verricht, of het bestaande salaris van de werknemer indien dit hoger is dan het maximum van de marge voor de hogere rang.
 2. van het schema van de landelijke luchtvaartmaatschappij naar het schema van de niet-Overlegeenheden. Een landelijke luchtvaartmaatschappij wordt betaald op basis van de evaluatie van de toegewezen route voor de eerste 30 dagen van een tijdelijke toewijzing op een hoger niveau. Aan het begin van de loonperiode na deze periode van 30 dagen, wordt het salaris van de vervoerder omgezet in dat van een 40–uurs route, bereikt salaristrap. Het salaris wordt dan aangepast volgens 417.335 a.
417.336 Betalingsfactoren

Betalingsfactoren voor niet-bezwarende werknemers omvatten:

 1. vakantiegeld. Een werknemer ontvangt vakantieverlof loon voor de vakantie tegen het tarief van de hogere positie, op voorwaarde dat de werknemer het hogere loon ontvangen voor zowel de volledige werkdag voorafgaand aan de vakantie en de volledige werkdag volgend op de vakantie. Als de werknemer werkt in de hogere functie op een vakantie, hij of zij wordt betaald tegen het tarief van de hogere functie voor het werk in de hogere functie op een vakantie.
 2. jaarlijks, ziekte -, vakantie-of ander betaald verlof tijdens een hogere dienst.
  1. behalve zoals bepaald in (2) hieronder, ontvangen voltijdwerknemers die afwezig zijn op erkend jaarlijks verlof, ziekteverlof of ander betaald verlof dat valt binnen een periode van tijdelijke aanstelling in een hogere functie, verlof tegen het tarief voor de hogere functie, mits zij een hoger loon ontvangen voor zowel de volledige werkdag onmiddellijk voorafgaand aan als de volledige werkdag onmiddellijk volgend op de periode van afwezigheid.
  2. indien een tweede persoon wordt aangesteld om de afwezige werknemer te vervangen, wordt de oorspronkelijke tijdelijke aanstelling op een hoger niveau geannuleerd en heeft de afwezige werknemer geen recht op een hogere beloning voor de delen van de verlofperiode waarin hij of zij wordt vervangen.
 3. het toekennen van de FLSA-Status. Zie 417.2.

417.4 verantwoordelijke functionaris

417.41 definitie

de aanstelling als verantwoordelijke functionaris (OIC) is de tijdelijke aanstelling van een werknemer om op te treden als postmeester, waarbij de verantwoordelijkheid van de postmeester wordt overgedragen aan de werknemer.

417.42 basis voor het loon

het salaris van een loopbaanmedewerker die tijdelijk als OIC is aangesteld, is gebaseerd op de rang van het postkantoor waar hij of zij is aangesteld en wordt bepaald overeenkomstig de bepalingen van 417.3. Het salaris van een niet-careermedewerker die aan een postkantoor als OIC is toegewezen, wordt vastgesteld overeenkomstig 419.2.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.